Brannäs våtmark

Brannäs våtmark ligger på en halvö i Örsbaken, mellan Oxelösund och Nyköping.

Våtmarken anlades 1993 på ett område av låglänt skog och gammal åkermark och är den första fullskaleanläggningen i sitt slag i Sverige. Den tjänar idag som ett tredje reningssteg i avloppsvattenreningen. Vad ingen kunde ana när våtmarken anlades är det rika fågelliv och stora naturvärde som våtmarken skulle komma att ge tillbaka.

Hur fungerar våtmarken?

Våtmarken består av fem dammar som binds ihop av kanaler. Dammarna bildar två parallella system, norra och södra systemet med en gemensam sista damm före utloppet i Östersjön.

Från avloppsreningsverket pumpas avloppsvattnet till en fördelningsbassäng vid våtmarkens inlopp. Vattnet slussas växelvis vidare till det södra eller norra systemet. Därefter töms vattnet växelvis till den sista gemensamma dammen. Det tar cirka en vecka för vattnet att ta sig från den första fördelningsbassängen till utloppet i Östersjön.

Våtmarken fungerar som ett tredje reningssteg och bidrar till att nivåerna av fosfor och kväve är minimala när vattnet släpps ut i Östersjön.

Få våtmarker kvar i Sverige

Våtmarkerna har minskat kraftigt de senaste 200 åren för att ge plats åt jordbruksmark och skogsplanteringar. Sedan 1800-talets början har det dikats bort 3 miljoner hektar våtmark. Dessvärre har färre våtmarker medfört en försämrad vattenkvalité i sjöar och hav, eftersom våtmarkerna är naturens egna reningsverk. Därför är det positivt att våtmarker återskapas eftersom de fyller en viktig funktion för miljön.

Vandringsled i våtmarken

För att ge allmänheten möjlighet att enkelt kunna ta del av denna biologiska mångfald, som våtmarken erbjuder, finns en cirka två kilometer lång vandringsled, som tar vandraren ända fram till våtmarkens utlopp i Östersjön. Utmed leden finns informationsskyltar, som berättar om natur och kultur i området. Det har även iordningsställts ett antal utkiks- och rastplatser utmed vandringsleden.

Karta över Brannäsvåtmark med vandringsled markerad i rött

Karta över Brannäsvåtmark med vandringsled markerad i rött

Djur och växter i våtmarken

Växter som finns i och runtomkring dammarna har både planterats in och flyttat in av egen kraft. Deras huvudsakliga uppgift är att hjälpa till med reningen av avloppsvattnet, men de är också föda åt många fåglar. I dammarna finns det gott om bladvass och kaveldun. Även andra mera färggranna växter, som gula svärdsliljor och röda näckrosor, har etablerat sig kring vattnet.

Insekter utgör en viktig del i reningsprocessen men är också föda åt många fåglar och andra djur som finns i våtmarken. Även ormar, paddor, grodor och ödlor trivs i våtmarken.

Det omfattande fågellivet är nog ändå det som blir mest påtagligt vid en vandring genom våtmarken. Flera arter av andfåglar lever och häckar här. Hackspettarna trivs i de döda träden, som även används som utsiktsplats av hägrar och havsörnar. Brannäs våtmark ligger strategiskt placerad mitt i flyttfåglarnas väg, både vår och höst. De stannar gärna till här för att vila och äta eftersom våtmarken erbjuder god tillgång på föda och ett gott skydd mot rovfåglar. Här kan du läsa mer om våtmarken och dess djurliv. Pdf, 4.9 MB.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer